Bestyrelsesmøde 03. juni 2019

Referat af Bestyrelsesmøde 3. juni 2019.

Deltagere:

 

Niels Ove Jespersen (N.O) – formand

Kristian Brøns Nielsen (KBN)-sekretær

Kirsten Pugholm (KP)-næstformand

Allan Handberg (AH)

Gerda Pedersen (GP)– kasserer

Mary-Ann Christiansen (MAC)

 

Suppleanter:

Rene Fjellerup (RF)

Ole Lauritsen (OL)

 

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 3. juni 2019 kl. 18.00 i klubhuset

1.Godkendelse af dagsorden.

Beslutning:  Godkendt

2.Godkendelse af referat fra mødet den 2. maj 2019 

Beslutning: Godkendt.  Fremover gives bemærkninger inden en uge. Herefter lægges referatet på hjemmesiden.

3.Gennemgang og evaluering af Vild med Vand dagen lørdag den 25. maj 2019

Beslutning: Meget fin dag. Stor tilslutning omkring 800 deltager. Stor ros til alle der hjalp til. Sejlklubben ydede også en stor indsats, med mange aktiviteter.

4.Meddelelser fra formanden

  • Siden sidst
  • Aktuelle arbejdsopgaver – Arbejdsplan

Beslutning:

Der er godt gang i rensning af broerne. Rensning af fuger mellem fliser planlægges at foregå i nærmeste fremtid.

Samtlige broer kan få mere strøm iflg. Den undersøgelse Kim har lavet.  Der arbejdes videre med opgraderingen af strømforsyningerne til de enkelte broer.

Der drøftes om vi skal opsættes en ”telefonoplader” i klubhuset. i-Charge har henvendt sig og afgivet et tilbud. Der er ikke udgifter for havnen i forbindelse med driften. Der ses ikke det store behov hvorfor vi ikke tilbyder firmaet mulighed for opsætning pt.

  • Bestilling af nøgler

Beslutning:  Der er anskaffet nøgler til masteskur mm.

  • Status vedr. Bro 7

Beslutning:  Pæleændring på bro 7 er afsluttet med de yderste paladser. Der er herudover ca. 13 pæle på øvrige broer der skal skiftes da de er i megen ringe forfatning.  Rene snakker med dem der udskifter pæle og får lavet en plan for udskiftningen.

 

5.Havnens økonomi (GP)

Beslutning: Gerda orienterede om status på økonomien.  Resultatet pr. dags dato noget mindre end normalt pga. ekstraordinære udgifter til kran og el (forskydning fra tidligere år) herudover er der mindre indtægter fra aftaler vedr. nye bådpladser. Der er pt. ledige pladser – Gør reklame herfor!  Det fremhæves på hjemmesiden at det faktisk er attraktivt at leje en bådplads i Virksund.

Bestyrelsen drøftede desuden forbrug af vand mm.  Der er lægges vægt på at være miljøvenlig havn hvor vi alle spare på vand, el mm.   

  1. Status vedr. Tally Key (NO)

Beslutning: Der laves et mini-kursus i funktionerne for de personer der skal være havnefoged i løbet af sommeren.

7.Diverse praktiske punkter (MAC)

Håndtering/udlån af cykler. Udlånes via cafe?

Skilte: skilt ved autocampere skiftes. Skilt på rødt skur skiftes. Skilte på broer sættes op.

Rengøring af broer – status.

Beslutning:  Cafeen orienteres om ordningen vedr.  cykeludlejning (MAC) Der laves nyt skilt til campere mm.

Jørgen, Kristian og Claus rengør broer – Meget fint – stor indsats

Festudvalget har et rum i det røde skur.  Der flyttes materiale hertil fra Materielhuset.

8.Nyt byggeri (KBN)

Beslutning: Kristian orienterede om status vedr. planerne for byggeriet.  Det overvejes om der skal entreres med en egentlig rådgiver /arkitekt for at få materiale klargjort til møde med Skive Kommune.

 

9.Evaluering af Standerhejsning den 4. maj (NO)

Beslutning:  Vejret var ikke det bedste – det kunne ses på det begrænsede antal fremmødte – men ellers fint arrangement. Stor tak til dem der har lavet ny fin klub stander og sat den op så Virksund standeren kunne hejses op på behørig vis af Ole og Henning.

 

10.Næste møde aftales (i stedet for 17. juni?)

Beslutning: Næste møde torsdag den 27. juni 2019 kl.  18.00

 

11.Eventuelt – Herunder fotografering af bestyrelsen til hjemmesiden

Beslutning:

Sommerfest: Der afholdes sommerfest lørdag 24. august 2019 – Husk reservation i din kalender 😊

 

Vi har fået henvendelse om annonce på stander – ved borgerforeningen i Virksund – Der tegnes en reklame der henleder opmærksomheden på bådpladser i Virksund Lystbådehavn.

MVH

Kristian Brøns Nielsen