Bestyrelsesmøde 02. maj 2019

Referat fra bestyrelsesmøde Virksund Lystbådehavn den 2. maj 2019
 
Deltagere:
Niels Ove Jespersen (NO) – formand
Kirsten Pugholm (KP) – næstformand
Gerda Pedersen (GP) – sekretær
Allan Handberg (AH)
Mary-Ann S. Christiansen (MAC)
Rene Fjellerup (RF)
Ole Lauritsen (OL)
 
Afbud den 2. maj:
Kristian Brøns Nielsen (KBN) – sekretær. 
 
Referent: 
Mary-Ann Steenbryggen Christiansen
 
Referat
1. Godkendelse af dagsorden. 
Punkter til eventuelt: Vild med Vand (NO) og aflukke i materielgården (GP). 
Dagorden godkendt.
 
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 3. april 2019. Referat godkendt.
 
3. Gennemgang af den ekstraordinære generalforsamling den 4. april 2019. Referat godkendt.
 
4. Meddelelser fra formanden:
 
a. Siden sidst:
Beredskabsplan er gennemgået og ligger som print i cafeen samt på hjemmesiden http://www.virksundlyst.dk/ 
b. Aktuelle arbejdsopgaver – arbejdsplan
Der var er flot fremmøde med ca. 50 deltagere til arbejdsdagen den 28. april, hvor der blev udført et flot stykke arbejde overalt i klubben. 
Følgende mangler at blive udført: 
– Rensning/rengøring og efterfølgende algebehandling af bro 7, tværbroen ved bro 4 og bro 2/3 fra plads 201. Rene tager kontakt til broformændene. 
– Male indergård ved skuret bag klubhuset
– Færdiggøre rensning af fliser omkring klubhuset. Der er indkøbt en el-fliserenser til formålet. 
– Betonpæle og kæde sættes op ved bro 4
– Flytte røde borde som står foran klubhuset.
Der sættes en liste på opslagstavlen i cafeen, hvor frivillige kan skrive sig på til opgaverne.
c. Bestilling af nøgler. 
Kirsten har bestilt ekstra nøgler.
d. Status ved bro 7
Prisen for pæleisætning m.v. har vist sig at være uhensigtsmæssig høj. Det besluttes at der p.t. ikke isættes flere pæle, udover øvrige pæle i havnen der skal skiftes.
Der er nu lavet 4 lige pladser ved bro 7.
 
5. Havnens økonomi (GP)
Ingen bemærkninger til økonomien
 
6. Opstilling og idriftsættelsen af Tally Key (NO)
GP får adgang til et computerbaseret regnskabsprogram for Tally Key. 
Pjece til gæstesejlere er tilrettet. 
Skilte på broerne tilrettes med tekst for betaling af havnepenge.
 
7. Nyt byggeri (KBN)
Punktet udsættes til næste møde
 
8. Forberedelse til standerhejsning den 4. maj (NO)
NO har lavet aftaler med de involverede. Ole og Henning hejser stander. Der er aftalt omkring sang og musik. Tale holdes af NO.
Festudvalget har planlagt spisning, hvor der er ca. 25 tilmeldte. 
 
9. Næste møde mandag den 3. juni 2019 kl 18. 
 
10. Eventuelt
 
a. Vild med Vand den 25. maj 2019 (NO)
Alle fra bestyrelsen møder kl 9.00, hvor arbejdsopgaver for dagen fordeles. 
 
b. Aflukke i materielgården til Lindy (GP)
Lindy vil gerne have et aflukket rum i materielgården til de dyre redskaber og som sikring af at materiel ikke forsvinder. GP under søger pris for materialer.