Bestyrelsesmøde 03. april 2019

Referat Bestyrelsesmøde den 3. april 2019:

Deltagere:

Niels Ove Jespersen (N.O) – formand

Kristian Brøns Nielsen (KBN)-sekretær

Kirsten Pugholm (KP)-næstformand

Allan Handberg (AH)

Gerda Pedersen (GP)– kasserer

Mary-Ann Christiansen (MAC) (afbud)

Suppleanter:

Rene Fjellerup (RF)

Ole Lauritsen (OL)

Dagsorden:

 

1.Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt

 

2.Godkendelse af referat fra mødet den 9.marts 2019 

Referatet godkendt

 

3.Formel konstituering af bestyrelsen

Kasser er valgt på generalforsamlingen (Gerda Pedersen). Som næstformand vælges Kirsten Pugholm og som sekretær Kristian Brøns Nielsen

 

4.Gennemgang af oplæg til den Ekstraordinære Generalforsamling torsdag den 4. april kl. 19

Dagsorden til den ekstraordinære generalforsamling blev gennemgået og drøftet. Der var et håb om at der kunne blive tale om en beslutning der skaber konsensus og bred opbakning til at forsøge at tiltrække flere til havnen.

 

5.Meddelelser fra formanden

 

  • Siden sidst

N.O indkøber flere nøgler til mastehus mm.

Festudvalget var nu næste fuldtalig (Lone og Morten Overgaard, Per og Jette fra bro 5)

Kim er gået i gang med at lave mere strøm på bro 5,6 og 7.

 

  • Gennemgang af Generalforsamlingen den 9. marts

Der henvises til referatet.

 

  • Aktuelle arbejdsopgaver nu

Der var en kort gennemgang af bestyrelsens arbejdsfordelingsplan – N.O vil på baggrund af drøftelserne lave en revideret fortegnelse.

 

6.Havnens økonomi (GP)

Gerda gav en kort status over økonomien – Den ser fortsat god ud selvom der stadig er nogle ledige bådpladser. Gerda nævnte at Borgerforeningen havde et ønske om at vi tegnede en reklame på en stander ved den ”nye jolle havn” – Der var enighed om at tilbyde dem en lignende reklame på vores stander.

 

7.Opstilling af Tally Key (NO)

N.O har bestilt montør til den 10. april – her vil der også være undervisning i funktioner og service.

Der var en drøftelse af prisniveauet for gæstesejlere og autocampere. NO foreslog at vi kunne forhøje fra 125 kr. til 150 kr.  Der var dog enighed om at fastholde de nuværende priser for at se om den nye Tally Key påvirker antallet af betalende gæster med uændret prisniveau.  

 

8.Nyt byggeri (KBN)

Der henvises til Generalforsamlingen der gav bestyrelsen godkendelse til at der arbejdes videre med de forlæggende planer. Der tages på ny kontakt til arkitekten.

 

9.Forberedelse af Standerhejsning den 4. maj (NO)

Arne Albertsen mf. Sørger for at den nye flagstander sættes på. Ole og Henning anmodes om på vanlig vis at hejse standeren.

 

10.Mødeplan frem til sommer

Næste møde torsdag den 2. maj kl. 18.00 

Og mandag den 17. juni kl. 18.00

 

11.Eventuelt

Forholdene vedr. bro 7 blev drøftet. OL laver prisoverslag over læ- og hygge hegn langs dele af bro 7. gerne med tegning.  

AH iværksætter indkøb at 5 bord og bænkesæt til erstatning for nogle at de udtjente bænke

KBN indkøber nyt mindre køle/fryseskab til gæstekøkkenet.

 

Referent

 

Kristian Brøns Nielsen